ดี ไ ม่ ดี . . . อ ยู่ ที่ ใ จ เ ร า

หั ว เ ร า ะ . . . เ มื่ อ อ ย า ก หั ว เ ร า ะ

ร้ อ ง ไ ห้ . . . เ มื่ อ อ ย า ก ร้ อ ง ไ ห้

แ ละ ต้ อ ง หัว เ ร า ะ ใ ห้ ไ ด้ ห ลั ง ร้ อ ง ไ ห้ ทุ ก ค รั้ ง !

อ ย่ า ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ม่ อ ย า ก ท ำ . . . ( ถ้ า ไ ม่ จ ำ เ ป็ น จ ริ ง ๆ )

จ ง ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ใ จ อ ย า ก ท ำ .. . !

ตั ว ห นั ง สื อ . . . เ ขี ย น ผิ ด . . . ล บ ไ ด้

ก าร ก ร ะ ทำ . . .ท ำ ผิ ด . . . เ อ า อ ะ ไ ร ล บ

นึ ก ว่ า ห ม า ก ำ ลั ง ไ ล่ ฟั ด ซิ . . . !

.. . จ ะ ไ ด้ รี บ วิ่ ง รี่ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย . ..

. . . ล้ ม เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ได้ รี บ ลุ ก .. .

ล้ ม แ ล้ ว รี บ ลุ ก น ะ อ ย่ า ใ ห้ ค น อื่ น เ ห ยี ย บ

ทั้ ง ที่ ยั ง เ ป็ น ค น ! ! อ ยู่

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ก าร ก ร ะ ทำ . . .ท ำ ผิ ด . . . เ อ า อ ะ ไ ร ล บ เมื่อมันฝังใจอยู่อย่างนั้น.......

แอบมาเช็คความเคลื่อนไหว อิอิ

#1 By tee on 2008-09-22 16:04